Terug

PharmaPartners (TSS)

PharmaPartners is het bedrijf achter het eHealth Information Concept; een ICT-concept dat samenwerkende zorgverleners geïntegreerde zorgsystemen biedt en toegang geeft tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. Bovendien ondersteunt het concept de communicatie en samenwerking op lokaal en regionaal niveau.

In totaal zijn ruim 3.000 zorgverleners aangesloten op één van de 220 samenwerkingsverbanden die geautomatiseerd zijn door PharmaPartners. Binnen deze samenwerkingsverbanden delen apotheken, poliklinische apotheken, huisartsen, huisartsenposten en fysiotherapeuten noodzakelijke patiëntgegevens en is functionaliteit beschikbaar die de samenwerking ondersteunt, zoals elektronische receptuitwisseling, een gezamenlijk in te richten post voor herhaalmedicatie, een geneesmiddelenformularium en samenwerkingsprotocollen. Samen verlenen deze samenwerkingsverbanden zorg aan ruim 7,5 miljoen Nederlanders.

Communicatie en uitwisseling van (patiënt)gegevens verloopt via eHealthNet, de veilige infrastructuur van PharmaPartners.

HI●Systems, de dochteronderneming van PharmaPartners, levert het ziekenhuisapotheekinformatiesysteem Zamicom® en het elektronisch voorschrijfsysteem voor medisch specialisten Klinicom®.

Producten

Medicom - centrale rol huisarts

Als huisarts werkt u steeds meer samen. Binnen de praktijk en daarbuiten. Met andere zorgverleners en de patiënt. Het huisartsinformatiesysteem Medicom biedt hiervoor optimale ondersteuning.

Het eHealth Information Concept waar Medicom onderdeel van is, ondersteunt uw werkprocessen, de samenwerking en communicatie met andere zorgverleners en de patiënt. Het maakt het delen en uitwisselen van patiëntgegevens eenvoudig en stelt u als huisarts in staat uw regierol in de zorg te vervullen. Resultaat: betere en efficiëntere zorg tegen lagere kosten.

In de praktijk werken huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten in één dossier. Zo beschikt iedereen altijd over dezelfde informatie. Een ideale basis voor taakdelegatie en -differentiatie.

Uw praktijk vormt een eHealth-samenwerkingsverband met collega-huisartsen en vaak ook met apotheken. Samen deelt u één database met patiëntgegevens. Hierdoor ontstaan unieke mogelijkheden voor samenwerking. U heeft bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van alle medicatie die de apotheek heeft afgeleverd aan uw patiënten, inclusief specialistenmedicatie. En in de onderlinge waarneming is het volledige patiëntendossier beschikbaar.

In de keten ondersteunt Medicom de centrale rol van de huisarts. Uitgangspunt is een compleet dossier, zonder noodzaak van dubbele registratie.

Met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net voorziet PharmaPartners in de behoefte aan moderne communicatie met de patiënt. MijnGezondheid.net is geïntegreerd met Medicom, zodat u nauwelijks extra handelingen hoeft te verrichten voor de online communicatie met uw patiënten.

Gebruikers hebben een belangrijke stem in de ontwikkeling van Medicom. Via de Medicom-Raad, de Commissie Applicatiebeheer Medicom en de Vereniging Gebruikersoverleg Medicom. Zo beschikt u gegarandeerd over functionaliteit die aansluit bij uw praktijkvoering en mee ontwikkelt met de veranderingen in de huisartsenzorg.

www.pharmapartners.nl/producten-en-diensten/huisartsenzorg/medicom/

Medicom - apotheekhoudende huisarts

Medicom met apotheekscherm is dé oplossing voor apotheekhoudende huisartsen die evenveel waarde hechten aan de farmaceutische als aan de medische zorg. De logistieke en zorginhoudelijke samenwerking tussen u en uw apothekersassistent wordt volledig ondersteund.

PharmaPartners is marktleider in ICT-systemen voor huisartsen en apotheken. Als apotheekhoudende huisarts profiteert u hiervan. Zowel de HIS-functionaliteit in Medicom, als het apotheekinformatiesysteem voldoen aan de (kwaliteits)eisen van beroepsgroepen, verzekeraars en de overheid. Of het nu gaat om ketenzorg, aansluiting op het Landelijk SchakelPunt, implementatie van de NEN 7510 of farmaceutische prestaties.

Als huisarts werkt u in het Medicom-scherm, uw apothekersassistent gebruikt het apotheekscherm. De systemen zijn volledig geïntegreerd: uw apothekersassistent beschikt over alle noodzakelijke gegevens voor medicatiebewaking en farmaceutische zorg; u kunt zien welke medicatie is afgeleverd en wat er op het etiket is geprint. De basis hiervan is een centrale patiëntenindex en een gedeelde medicatiestatus.

Met Medicom en apotheekscherm heeft u een volledig huisartsinformatiesysteem én een volwaardig apotheekinformatiesysteem. U houdt als huisarts de regie en beschikt over hoogwaardige farmaceutische ondersteuning.

www.pharmapartners.nl/producten-en-diensten/huisartsenzorg/medicom-voor-de-apotheekhoudende-huisarts/

Hapicom

Hapicom is een volledig ICT-concept voor huisartsenposten. Kenmerkend zijn de ijzersterke medisch-inhoudelijke functionaliteit en vergaande integratiemogelijkheden. Het maakt gebruik van open communicatiestandaarden en is dus te koppelen met alle huisartsinformatiesystemen.

Hapicom helpt de huisartsenpost de waarneming voor avond, weekend en nacht gestalte te geven en continuïteit van zorg te garanderen. Alle benodigde functionaliteit is beschikbaar:

- Communicatie: relevante patiënteninformatie van de eigen huisarts is real time opvraagbaar via OZIS Dienstwaarneming Huisartsen. De eigen huisarts krijgt een retourbericht. Recepten gaan desgewenst elektronisch naar de dienstapotheek.
- Call Management: Hapicom legt ieder telefoontje vast en ondersteunt de afhandeling ervan. Met behulp van profielen bepaalt u welke medewerker wat mag doen. De agendafunctie en wachtrijen maken het inplannen van patiënten eenvoudig. Het gebruik van urgentiecodes stimuleert het spoedgericht werken.
- Zorg: kennisbestanden van Stichting Health Base (medicatiebewaking, elektronisch voorschrijf systeem, protocollen) en informatie van het NHG (patiëntbrieven) zijn vergaand geïntegreerd in Hapicom, dus toegankelijk en bruikbaar in de praktijk.
- Financiën: factoring en koppelen met Exact software behoren tot de standaard mogelijkheden van Hapicom. Declaraties kunt u door een online verzekeringscheck en integratie met zorgverzekeraars collectief, snel en zonder risico afwikkelen.
- Managementinformatie: met de ingebouwde Query-module kunt u statistieken en extracties maken. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de financiële resultaten van de huisartsenpost in een bepaalde periode of de benodigde capaciteit. Ook heeft Hapicom een managementrapportagetool op basis van Cognos Express. Belangrijke overzichten voor de VHN-benchmark, de kwaliteitsparagraaf van de WMG en de Richtlijn kindermishandeling zijn hiermee in een handomdraai beschikbaar.
- Patiënteninformatie: via de ICPC-code vraagt u eenvoudig de bijbehorende NHG-patiëntenbrief op. Hapicom registreert de verstrekking ervan.

www.pharmapartners.nl/producten-en-diensten/huisartsenzorg/hapicom/

Pharmacom

Het apotheekinformatiesysteem Pharmacom helpt apothekers om de distributie van geneesmiddelen en farmaceutische patiëntenzorg slim te organiseren en de resultaten daarvan inzichtelijk te maken.

Uitstekende koppelmogelijkheden met verschillende uitgifterobots en dispenseermachines, ondersteuning van central filling en een praktische verpleeghuis- en bezorgmodule maken een efficiënte organisatie van logistieke processen mogelijk. In de samenwerking met Medicom-artsen biedt de herhaalservice een uitgelezen kans om chronische medicatie te synchroniseren en efficiënt te organiseren.

Kenmerkend voor Pharmacom is de uitgebreide, actuele en vergaand geïntegreerde ondersteuning van medicatiebewaking en -begeleiding. De apothekers en huisartsen van Stichting Health Base houden deze in samenspraak met gebruikers up-to-date.

- De medicatiestatus geeft u een overzichtelijk beeld van de actuele medicatie van de patiënt. Pharmacom genereert tijdens de receptverwerking direct bewakingssignalen en een begeleidend advies voor de afhandeling ervan.
- Met de Beslissings Ondersteunende Schermen (BOS) en het Medicatie Begeleidings Journaal (MBJ) kunt u interactiesignalen en contra-indicatiesignalen gestructureerd (laten) afhandelen en managen.
- De Eerste en Tweede Uitgiftebegeleiding module ondersteunt uw apotheekteam biij het geven en registreren van voorlichting over voorgeschreven geneesmiddelen. De rapportage maakt inzichtelijk welke uitgitebegeleiding is verleend.
- Het Pharmacom Zorgconcept is een uniek hulpmiddel bij het verlenen van constante, gestructureerde en inzichtelijke farmaceutische zorg. Uw apotheekteam legt contacten met de patiënt vast in het Elektronisch Pharmaceutisch Dossier. Protocollen ondersteunen de begeleiding van patiënten met een (chronisch) ziektebeeld en leiden tot een gestandaardiseerd verslag.
- Via de Zorgrapportage en de Q-module kunt u statistieken, extracties en selecties maken om de zorg verder te verbeteren of verantwoording af te leggen.

www.pharmapartners.nl/producten-en-diensten/openbare-farmacie/pharmacom/

Sigmacom

Adequate IT is een voorwaarde voor het inrichten van chronische zorgprogramma's. Op basis van roadmaps werken we met onze ketenpartners en enkele grote zorggroepen aan IT-oplossingen voor de geïntegreerde eerste lijn. De merknaam Sigmacom staat voor 'de som der delen'. Het bestaat uit:

- de zorgsystemen Medicom (huisartsengroepen), Hapicom (huisartsenposten), Pharmacom (apotheken)
- ondersteuning op zorggroepniveau: het genereren van managementinformatie, declareren op zorggroepniveau, ondersteuning van diabetes en COPD ketenzorg en een koppeling tussen het huisartsinformatiesysteem (HIS) en het keteninformatiesysteem (KIS).
- het patiëntenportaal MijnGezondheid.net

www.pharmapartners.nl/producten-en-diensten/geintegreerde-eerstelijnszorg/sigmacom/

Zamicom

Verantwoord invulling geven aan een veilig en doelmatig geneesmiddelbeleid, binnen het ziekenhuis en daarbuiten. Daarvoor staat Zamicom, het informatiesysteem voor ziekenhuisapotheken. Samen met het elektronisch voorschrijfsysteem Klinicom ondersteunt het elke fase van de closed loop van medicatieveiligheid:

- opnamemedicatie invoeren
- medicatie voorschrijven/VMO invoeren
- medicatielijst uitdraaien
- medicatie bevestigen/MO invoeren
- medicatie uitzetten
- toediening registreren
- medicatie toedienen
- ontslagmedicatie invoeren

www.pharmapartners.nl/producten-en-diensten/ziekenhuizen-farmacie/zamicom/

Klinicom

Vanaf 1 januari 2013 handhaaft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de verplichting om elektronisch voor te schrijven. In 2012 moeten zorgaanbieders die dat nog niet doen plannen maken en uitvoeren. Daar zal de IGZ op letten. Hoe ver bent u?

Het elektronisch voorschrijfsysteem Klinicom combineert uitstekend met het apotheekinformatiesysteem Zamicom. Maar u kunt het ook gebruiken met alle andere apotheekinformatiesystemen die recepten in de HL7-standaard kunnen ontvangen. Samen met een ziekenhuisapotheekinformatiesysteem ondersteunt Klinicom elke fase van de closed loop van medicatieveiligheid.

Specialisten voeren hun medicatie-opdrachten in op de verpleegafdeling. Daarbij vindt direct medicatiebewaking plaats. Dat gebeurt op basis van het opnamedossier van de openbare apotheek en informatie uit het ziekenhuissysteem. Dit levert een aanzienlijke verbetering op van de medicatieveiligheid.

Naast voorschrijven, ondersteunt Klinicom de toedienregistratie. Hiermee ontstaat een helder en exact beeld van het medicatiegebruik. U ziet welke patiënt welke medicatie kreeg en op welk tijdstip. Ook als het zo nodig medicatie betreft.

Het resultaat: beter en veiliger medicatiegebruik.

www.pharmapartners.nl/producten-en-diensten/ziekenhuizen-care-ggz/klinicom/

Contact

Wilhelminakanaal Zuid 110a
4903 RA Oosterhout
088 6888888

Opgericht in 1978
FTE: 101 tot 500

Type software

  • Governance, Risk & Compliance (GRC)
  • Kennis & Communicatie

Sector

  • Zorg

Gevestigd in

  • Nederland